• شیراز – میدان آبیاری – قدمگاه – روبروی بانک ملت – درمانگاه شبانه روزی سروش
  • تلفن: 38219937
  • تلفن: 38307085  
  • تلفن: 38219932
  • فکس: 38219930
  • رئیس درمانگاه مهندس حاجی زاده