مهمترین چکاب هایی که خانم ها با توجه به شرایط سنی باید انجام دهند

معاینه ماهیانه سینه توسط فرد، پاپ اسمیر سالیانه(آزمایش نمونه های سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در خانم هاست.این آزمون بهترین روش برای شناسایی عوارض پیش سرطانی و مخفی تومورهای کوچکی است که به...